Początkujący manager
Warsztaty rozwoju kompetencji kierowniczych


Termin: 28.08.2019 - 30.08.2019

Lokalizacja: Warszawa - Hotel Victor by DeSilva

Prowadzący: Justyna KozłowskaKorzyści dla uczestnika:

 • Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in.:
 • Na czym polegają najważniejsze zadania managera
 • Jak motywować współpracowników i budować wartościowe relacje
 • Jak właściwie prowadzić rozmowy i komunikować się ze współpracownikami
 • W jaki sposób wyznaczać cele i jak przekazywać je współpracownikom 
 • Istota i skuteczność delegowania
 • Zaplanować i zorganizować pracę swoich pracowników

Zakres merytoryczny szkolenia:

Przygotowanie do nowej roli managera
 • Jak budować naturalny autorytet?
 • Jakie predyspozycje i umiejętności są niezbędne nowemu managerowi?
 • Budowanie wiary w siebie i pewności w nowej roli managera/przełożonego
 • Koleżeńskie relacje z przeszłości, jako „fundament” nowej struktury w firmie – jak wykorzystać je pozytywnie?
 • Rola managera z perspektywy pełnionej roli i odpowiedzialności
Rola managera w motywowaniu swojego zespołu
 • Różne style kierowania zespołem i ich wpływ na sukces motywacyjny
 • Osobiste predyspozycje managera do motywacyjnego stylu kierowania ludźmi
 • Rola managera w inspirowaniu i motywowaniu pracowników do współpracy
 • Znaczenie poziomu osobistej motywacji u managera
 • Indywidualne strategie motywacji dopasowane do konkretnego pracownika
 • Co motywuje Twojego pracownika? – motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Zainteresowanie i szacunek okazywany ludziom w pracy, jako czynnik motywujący
 • Z czego rodzi się brak motywacji? Najczęściej popełniane błędy motywacyjne.
Zarządzanie oparte o międzyludzkie relacje
 • Jak działa pozytywne myślenie i dlaczego nie zawsze działa?
 • Życzliwe postrzeganie - mentalne wspieranie i pomaganie współpracownikom
 • Budowanie poczucia własnej wartości u Pracowników
 • Budowanie zaangażowania i współpracy w zespole
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności w zespole
 • Rozwijanie zdolności pozytywnej werbalizacji i stosowanie motywującego słownictwa w relacjach międzyludzkich
 • Znaczenie rozmów ze współpracownikami bazujących na uznaniu, dowartościowaniu, zachęcaniu do działania i rozwijania talentów oraz rozmowy oceniające
 • Krytyka i pochwała w motywowaniu współpracowników
Rola managera w procesie określania zadań, celów i dążenia do nich
 • Formułowanie przez managera konkretnych i mobilizujących celów lub zadań
 • Zlecanie ich do wykonania
 • Określenie terminów ich realizacji. 
Zrozumienie istoty delegowania – jak podzielić się obowiązkami ze współpracownikami?
 • Budowanie postawy odpowiedzialności i przekonania o wadze własnego wpływu na wynik działań w firmie
 • Różne stopnie delegowania zadań – w zależności od zaufania i powierzonej pracownikowi samodzielności
 • Zalety delegowania i przyczyny nieskutecznego delegowania - mity na temat delegowania
Procedura delegowania
 • Co, kto, dlaczego, jak i kiedy?
 • Twarde i miękkie zasady delegowania
 • Co można delegować?
 • Kontrola i reagowanie
 • Umiejętność przedstawienia zadania i jego wartości
 • Wsparcie w trakcie realizacji i w sytuacjach trudnych
 • Tolerancja i otwartość na możliwość popełnienia błędów
 • Pochwała i uznanie sukcesu pracownika – znaczenie psychologiczne
 • Rozwojowe znaczenie delegowania
Planowanie i organizowanie pracy managera i zespołu 
 • Znaczenie planowania, integracja współpracowników w proces planowania
 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy
 • Prowadzenie regularnych spotkań ze współpracownikami
 • Zasady racjonalnego planowania czasu - realizacja i organizacja zadań
 • Planowanie działań etapami: sporządzaniu planu dnia, tygodnia, miesiąca
 • Selekcjonowanie i zbieranie zadań, prowadzenie listy zadań
 • Praca z terminarzem - stworzenie własnej checklisty
 • Ustalenie stałego czasu na osobiste zadania
 • Różnice pomiędzy ważnym, a zadaniem
 • Największe błędy w zarządzaniu czasem
 • Ocena efektów wg zasady: planowanie-działanie – ocena
 • Ocena tygodnia, miesiąc, kwartału, roku
 • Zasady właściwego wykorzystania czasu

Czas trwania: 3 dni

 

Zapytaj o miejsce na szkoleniu
Sprawdź aktualną ofertę
Certyfikat DEKRA