ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW WEDŁUG NOWYCH ZASAD
czyli Polacy i Cudzoziemcy na polskim i unijnym rynku

Proszę o ofertę

Korzyści dla Uczestników:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się: 

 • jak zatrudniać cudzoziemców?
 • jak delegować pracowników do UE i EOG?
 • w jaki sposób uniknąć wysokich kar w zakresie Transgranicznego Zatrudnienia?
 • jakie nowe przepisy będą dotyczyć Twojej firmy od 2018 roku a jakie już obowiązują?
 

Zakres merytoryczny szkolenia:

MODUŁ I. Regulacje – legalizacja pobytu
 • Pobyt cudzoziemców – wiza, ruch bezwizowy, karta pobytu, inne – pobyt w Polsce w strefie Schengen
 • Udzielanie zezwoleń na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego unii europejskiej
 • Dokumenty wydawane cudzoziemcom i obywatelom Unii Europejskiej
 • Podsumowanie, schematy możliwych procesów zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce
 • Konsekwencje nielegalnego pobytu cudzoziemca w Polsce i w strefie Schengen
MODUŁ II. Regulacje – legalizacja pracy
 • Oświadczenia, zezwolenia i zezwolenia na pracę sezonową
 • Kryteria dla firm – kto nie uzyska legalizacji zatrudnienia
 • Dokumentacja i tłumaczenie dokumentów
 • Umowy cywilnoprawne vs umowy o pracę – ograniczenia oraz preferowane rozwiązania dla pracodawców w ustawie
 • Nadużycia w wydawaniu oświadczeni vs nowe regulacje – obowiązki informacyjne i obieg dokumentów w pracy sezonowe
 • Możliwe powody odmów wydawania oświadczeń i zezwoleń na pracę
 • Zwolnienia i specjalne procedury dla zezwoleń na pracę
 • Opinia starosty i inne kwestie związane z legalizacją pracy cudzoziemca
 • Konsekwencje i sankcje nielegalnej pracy w Polsce
MODUŁ III. Regulacje – inne aspekty
 • Meldunek obcokrajowca, miejsce zamieszkania, a meldunek – zasady i praktyka
 • Test rynku pracy, kiedy zatrudniający nie ma obowiązku prosić PUP o test rynku pracy? jakie województwo wybrać do prowadzenia działalności?
 • Legalizacja pracy dla firm usługowych i Agencji zatrudnienia
 • Rozliczanie ZUS i podatków w Polsce – zasady i zagrożenia
 • W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
 • Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy
 • Delegowanie cudzoziemców do UE, EOG i Szwajcarii
MODUŁ III. Regulacje – delegowanie pracowników za granicę
 • Delegowanie obywateli polskich do UE, EOG i Szwajcarii
 • Delegowanie cudzoziemców do UE, EOG i Szwajcarii
 • Podstawowe zasady delegowania i obowiązki firm delegujących
 • Rewizja dyrektywy o delegowaniu oraz rewizja rozporządzenia 883
 • Poświadczanie formularzy A1
 • Obowiązki notyfikacyjne i kontrole
 • Podróż służbowa czy delegowanie
 • Ta sama płaca w tym samym miejscu za tę samą pracę

Czas trwania: 1 dzień