CZAS PRACY
– organizowanie, rozliczanie, planowanie

Proszę o ofertę

Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednocześnie są jedną z najważniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest  zarówno chętnie kontrolowane przez PIP, jak też często przepisy te są podstawą dochodzenia roszczeń finansowych przez pracowników.  Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z rozliczaniem czasu pracy – przede wszystkim pracą w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziałów czasu aktywności pracownika.

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących przepisów w tym zakresie i ich praktycznych konsekwencji. Szczególny nacisk położony będzie na pracę w godzinach nadliczbowych dobowych oraz średniotygodniowych i jej rekompensowanie, omówione zostaną zasady rozliczania pracy w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy (zarówno wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak też dodatkowe dni wolne w systemach równoważnych czy dla niepełnoetatowców).

Poszczególne zagadnienia obrazowane są zarówno przykładami jak i opiniami PIP oraz orzecznictwem sadowym. 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Pojęcie czasu pracy i jego praktyczne znaczenie 
Normy czasu pracy
 • Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa
 • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych 
Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej 
Wybrane systemy czasu pracy – różnice, korzyści, zagrożenia
 • System podstawowy
 • System równoważny
Rozkłady czasu pracy
 • Rozkład w regulaminie pracy
 • Harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego, zasady tworzenia harmonogramów, powtarzające się błędy w harmonogramach
 • Planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania
Praca w godzinach nadliczbowych
 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
 • Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
 • Nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy
 • Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • Rekompensowanie pracy nadliczbowej – wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego
Niepełny wymiar czasu pracy
 • Praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych
 • Rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę
 • Nadgodzinny dobowe i średniotygodniowe 
Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie
 • Wniosek o udzielenie zwolnienia na załatwienie sprawy osobistej
 • Termin odpracowania – wskazany przez pracownika czy narzucany przez pracodawcę
 • Wynagrodzenie za czas wyjścia prywatnego i za czas odpracowania wyjścia prywatnego  
Praca w dniu wolnym od pracy
 • Praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy
Praca w niedziele i święta
 • Pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta
 • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych

Czas trwania: 1 dzień