ROLA I ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI
– „ABI 2.0.18 ”

Proszę o ofertę

Korzyści dla Uczestników:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników szkolenia na dostosowanie ich organizacji/firmy do nowych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Uczestnicy warsztatów zapoznają się m.in. z:

 • obowiązkami spoczywającymi na administratorach i inspektorach ochrony danych;
 • rolą i uprawnieniami ABI oraz IOD w organizacji;
 • zasadami, którymi należy się kierować przy przetwarzaniu danych osobowych;
 • uprawnieniami osób, których dane są przetwarzane;
 • zasadami współpracy z podmiotami, którym firma powierza lub udostępnia dane osobowe;
 • zasadami przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • narzędziami wspierającymi pracę ABI / IOD
 

Zakres merytoryczny szkolenia:

Reforma ochrony danych osobowych – ABI a IOD
 • Kto ma obowiązek powołania IOD?
 • Status IOD w organizacji.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych a obowiązki Inspektora.
Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych
 • Najczęściej popełniane błędy przez administratorów/pracodawców.
 • Sankcje za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Samokontrola i obowiązek zgłaszania naruszeń.
 • Współpraca z organem nadzorczym.
Zadania i obowiązki IOD oraz ADO w świetle nowych przepisów
 • Realizacja przez IOD praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane.
 • Projektowanie i domyślna ochrona danych osobowych.
 • Ocena skutków przetwarzania.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, audyty
Od zbioru danych do rejestru czynności przetwarzania
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych - co ze „starą” dokumentacją?
 • Nowe obowiązki:
  • Rejestr czynności przetwarzania – nowy obowiązek – omówienie wzorów zaproponowanych belgijskim i francuskim przedsiębiorcom.
  • Kiedy trzeba oszacować ryzyko w ochronie danych osobowych? Jaką metodologię wybrać?  Narzędzia zaproponowane przez francuski urząd ds. ochrony danych (CNIL), metodologia ISO, autorskie rozwiązania – przegląd i omówienie.
  • Zgłaszanie incydentów naruszenia ochrony danych.
  • Rozszerzony obowiązek informacyjny.
Procesy przetwarzania danych w firmie oraz środki bezpieczeństwa
 • Identyfikacja procesów przetwarzania wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • Organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.
 • Certyfikacja i akredytacja.
 • Branżowe Kodeksy Dobrych Praktyk.
Prawo do prywatności pracownika
 • Wgląd do służbowych e-maili pracowników i śledzenie ich aktywności w Internecie.
 • Kontrola „mobilnych” pracowników (GPS, telefony komórkowe).
 • Monitoring wizyjny.
Zagadnienia szczególne
 • Przetwarzanie danych osobowych w firmach międzynarodowych.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Case study – warsztat praktyczny.
Podsumowanie oraz dyskusja.

Czas trwania: 1 dzień