AKADEMIA HR BIZNES PARTNER
- cykl 6 dwudniowych warsztatów

Proszę o ofertę

Cele Akademii

Celem Akademii HRBP jest dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnych działań w zakresie: 

 • analizy mocnych i słabych stron funkcjonującego w organizacji systemu opisów stanowisk
 • zaprojektowania procesu i metod opisów stanowisk oraz ich wdrożenia i aktualizacji
 • zasad identyfikacji stanowisk pracy, rodzin stanowisk pracy, systemów awansu pionowego i poziomego
 • zaprojektowania efektywnego systemu opisów stanowisk w organizacji opierającego się rzetelnym modelu operacyjno - kompetencyjnym
 • analizy mocnych i słabych stron funkcjonującego w organizacji systemu wynagrodzeń
 • wyboru metod i technik wartościowania stanowiskowego
 • zaprojektowania efektywnego systemu wynagrodzeń w organizacji opierającego się na wartościowaniu stanowiskowym
 • oceny efektów pracy oraz kompetencji pracowników poprzez wartościowanie kompetencyjne
 • analizy mocnych i słabych stron funkcjonującego w organizacji systemu wynagrodzeń
 • zaprojektowania efektywnego systemu wynagrodzeń w organizacji
 • konstruowania oraz wykorzystywania w praktyce wartościowania stanowisk pracy oraz kompetencji pracowników
 • oceny efektów pracy oraz kompetencji pracowników poprzez MBO oraz profilowanie kompetencji
 • odróżnienia kluczowych pojęć z zakresu wynagrodzeń w organizacji
 • wartościowania stanowisk pracy oraz wartościowania kompetencji
 • systemu oceny kompetencji poprzez MBO oraz profilowanie kompetencji
 • systemu wynagrodzeń dla działu sprzedaży
 • specyfiki potrzeb i oczekiwań różnych pokoleń pracowników
 • Identyfikacji różnić generacyjnych w życiu zawodowym i prywatnym różnych pokoleń oraz wpływ tych różnic na sposób podejścia do pracy
 • wiedzy na temat zagadnienia zarządzania różnorodnymi pokoleniami, poznają źródła i konsekwencje tego zjawiska
 • umiejętności budowania skutecznego i efektywnego zespołu składającego się z kilku pokoleń pracowników
 • narzędzi komunikacji rozwojowej tj. narzędzia coachingowe, motywacyjne i rekrutacyjne w kontekście zarządzania różnymi pokoleniami
 • zbudowania celów projektu HRM oraz skutecznego planu jego realizacji
 • przeanalizowania interesariuszy projektu HRM oraz ustalenia strategia komunikacji z nimi 
 • stworzenia struktury podziału zadań i obowiązków w projekcie HRM
 • zdiagnozowania i zarządzania ryzykiem w projektach HRM
 • stworzenia roli coacha w organizacji w perspektywie HRBP
 • projektowania kultury coachingu w organizacji

Zakresy merytoryczne Akademii

OPISY STANOWISK PRACY - moduł I

Cele opisu stanowiska pracy:
 • Dla służb personalnych
 • Dla pracownika
 • Dla kierownictwa funkcjonalnego
 • Dlaczego mimo tak prostych celów są rozbieżności w ich pojmowaniu oraz co jest powodem przypadków sprzeczności interesów
Wzór opisu stanowiska - zarządzania modułami w systemach personalnych
 • Moduły zadań i obowiązków
 • Moduły wiedzy i kwalifikacji
 • Moduły identyfikacji organizacyjnej
 • Moduły kompetencji i postaw
 • Moduły oceny pracy
 • Moduły specjalne
 • Wzory uniwersalne do szybkiego zastosowania
Polityka personalna w opisach stanowisk pracy
 • Struktura nazewnictwa
 • Ścieżki kariery zawodowej, zarządzania talentami - spójność w opisach
 • Programy adaptacyjne i doskonalące
 • Programy rozwojowe, coaching, mentoring
 • Pakiety szkoleń zalecanych
 • Pakiety szkoleń rozwojowych
 • Nowoczesne delegowanie zadań (mbo)
 • Programy zarządzania kompetencjami - ocena okresowa pracowników
 • Wynagrodzenie zasadnicze / wynagrodzenie zmienne 
Proces optymalizacji opisów
 • Wzory opisów – dostosowanie do poszczególnych grup zawodowych
 • Weryfikacja treści – weryfikacja projektowa, weryfikacja systemowa
 • Systemy personalne, które wykorzystują opisy – wzajemne oddziaływanie i współpraca
 • Zasada smart w projektowaniu opisów
 • Aktywne zarządzanie opisami – hr, kadra, pracownicy
 • Opisy stanowisk pracy - cele i zasady projektów doradczych
Problemy i pułapki w budowaniu i zarządzaniu opisami stanowisk pracy
 • Opisy stare, nieaktualizowane
 • Bierne istnienie opisu – brak świadomego korzystania
 • Niespójność opisu i zakresu czynności oraz niespójność treści z rzeczywistością
 • Opisy częściowe
 • Opisy „tendencyjne" – np. po procesach projektowych/zmiany struktur wartościowanie, mapowanie
 • Konieczność optymalizacji zatrudnienia - wnioski projektowe
 • Niespójność treści wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi modułami
 • Trudności w opisaniu istotnych „specjalistów"

 Czas trwania: 2 dni

 

 WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY ORAZ KOMPETENCJI - moduł II

Podstawowe pojęcia w zarządzaniu procesem wartościowania stanowisk pracy i kompetencji oraz dyrektywy ogólne przy tworzeniu polityki wynagrodzeń w organizacji
 • Wartościowanie stanowisk pracy i kompetencji – definicje, cele ogólne oraz szczegółowe
 • Funkcje i rola wartościowania w kontekście strategii HRM oraz całej organizacji
 • Osiem zasad motywowania poprzez wynagrodzenia
 • Dyrektywy ogólne i prawdy podstawowe przy tworzeniu systemu wartościowania w organizacji
Wartościowanie stanowisk pracy
 • Rola i miejsce wartościowania stanowisk w procedurze projektowania systemu wynagrodzeń
 • Dobór metod i zasady realizacji projektu wartościowania stanowisk
Metody i techniki wartościowania sumarycznego
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas wartościowania sumarycznego
 • Zalety i wady wartościowania sumarycznego
 • Rangowanie poprzez porównanie parami
 • Metoda Klasyfikacji
Wartościowanie analityczno - rangowe
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas wartościowania analityczno-rangowego
 • Zalety i wady wartościowania analityczno-rangowego
 • Metoda porównania czynników
Metody i techniki wartościowania analityczno-punktowego 
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy podczas wartościowania analityczno-punktowego 
 • Zalety i wady wartościowania analityczno-punktowego
 • Metoda UMEWAP 95 i 2000 
 • Wartościowanie „szyte na miarę”
Wartościowanie kompetencji
 • Wartościowanie stanowisk a wartościowanie kompetencji
 • Profilowanie kompetencji – wskaźniki i poziomy
 • Etapy projektu profilowania i wartościowania kompetencji

Czas trwania: 2 dni

 

 ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - moduł III

Podstawowe pojęcia w zarządzaniu wynagrodzeniami oraz dyrektywy ogólne przy tworzeniu systemu wynagrodzeń:
 • Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, wynagrodzenie stałe i zmienne, bodźce krótko i długoterminowe, beneficja czyli świadczenia dodatkowe
 • Funkcje i rola wynagrodzeń w kontekście strategii organizacji
 • Osiem zasad motywowania poprzez wynagrodzenia
 • Dyrektywy ogólne i prawdy podstawowe przy tworzeniu systemu wynagrodzeń
 • Pakietowe systemy wynagrodzeń a pozyskanie, motywowanie i utrzymanie pracowników
 Wartościowanie stanowisk pracy
 • Rola i miejsce wartościowania stanowisk w procedurze projektowania systemu wynagrodzeń
 • Dobór metod i zasady realizacji projektu wartościowania stanowisk
 • Technika analityczno-punktowa
 Wartościowanie kompetencji
 • Wartościowanie stanowisk a wartościowanie kompetencji
 • Metoda Haya
Ocena kompetencji i efektów pracy a system wynagrodzeń
 • Ocenianie oparte na zarządzaniu poprzez cele MBO
 • Profilowanie kompetencji – wskaźniki i poziomy
System wynagrodzeń dla działu sprzedaży
 • Składniki wynagrodzeń handlowców, telemarketerów i doradców klienta
 • Budowa systemu wynagrodzeń dla działu sprzedaży
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy przy budowie systemu wynagrodzeń dla działu sprzedaży
 Zarządzanie procesem podwyżkowym
 • Kompetencje kryterium podwyżek płac
 • Podwyżki a osiąganie celów
 • Tabele płac a zarządzanie podwyżkami

Czas trwania: 2 dni

 

 ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLENIOWĄ W ORGANIZACJI - moduł IV

 Zjawisko różnic pokoleniowych w organizacji - nowa moda czy realna potrzeba biznesowa
 • Zjawisko różnic międzypokoleniowch –  S, BB, X, Y, C, i Z, 
 • Wartości wyznawane poprzez każde z pokoleń a podejście do pracy, kariery oraz roli w organizacji
 • Potrzeby zawodowe i rozwojowe poszczególnych pokoleń. Najnowsze badania nt. zarządzania różnorodnością pokoleniową w organizacjach (m.in. Deloitte)
Motywowanie pracowników z różnych pokoleń
 • Potrzeba bezpieczeństwa, uznania, prestiżu oraz szacunku a motywowanie pokoleń BB oraz X
 • Potrzeba indywidualizmu, komfortu pracy, transparentności, planowania kariery oraz równowagi między życiem osobistym i zawodowym a motywowanie pracowników z pokoleń Y, C i Z 
 • Metody motywowania pracowników różnych pokoleń a kluczowe koncepcje motywowania – Teoria Herzberga, Teoria Deci i Ryana
 • Trening rozmowy motywacyjnej z przedstawicielami różnych pokoleń BB, X, Y, i C
 Różnice w procesie selekcji, rekrutacji i zrządzania różnymi pokoleniami
 • Rola doboru narządzi rekrutacyjnych a różnice pokoleniowe
 • Konsekwencje przynależności pokoleniowej a system selekcji pracowników – employer branding, opinie nt. pracodawców
 • Metody komunikowania zmian w organizacji i sposób reagowania na zmiany pracowników różnych pokoleń
 • Wizja, misja, strategia organizacji a zarządzanie zespołem składającym się z przedstawicieli różnych pokoleń
 • Trening rozmowy rekrutacyjnej z przedstawicielami różnych pokoleń BB, X, Y, i C
Ocena i rozwój pracowników z różnych pokoleń a przywództwo sytuacyjne
 • Metody oceny i rozwoju pracy pracowników pokoleń BB oraz X – dialog zamiast instruktarzu i informacji zwrotnej
 • Metody oceny pracy pracowników pokoleń Y, C oraz Z – budowanie społeczności wirtualnej zamiast  tradycyjnych szkoleń 
 • Rola i metody coachingu a różnice pokoleniowe – model udzielenia coachingowej informacji zwrotnej
 • Trening rozmowy rozwojowej i coachingowej z przedstawicielami różnych pokoleń BB, X, Y, i C

Czas trwania: 2 dni

 

PODSTAWY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI HRM - moduł V

Wprowadzenie do zarządzania projektami HRM
 • Pojęcie projektu, programu, portfela
 • Cykl życia projektu 
 • Struktura zarządzania projektem HRM
 • Role i odpowiedzialności
 • Różne struktury organizacyjne
 • Model fazowy
Cele projektu HRM
 • Złoty trójkąt celów HRM – czas, budżet, jakość
 • Rodzaje celów oraz zarządzanie nimi
 • Hierarchizacja celów i priorytetyzacja celów menadżera projektu HRM
Analiza interesariuszy projektu HRM
 • Rola i znaczenie otoczenia projektu HRM
 • Uwzględnienie oczekiwań interesariuszy w celach projektu HRM 
 • Rodzaje interesariuszy i komunikacja z nimi
 • Macierz interesariuszy jako sposób analizy oczekiwań oraz strategie postępowania z różnymi grupami interesariuszy
Struktura podziału prac w projektach HRM
 • Pojęcie WBS i jego znaczenie w planowaniu projektu HRM 
 • Zasady tworzenia WBS 
 • Macierz ról i obowiązków RAM, RACI
Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Pojęcie ryzyka i klasyfikacja ryzyka w projektach  HRM
 • Metody oceny ryzyka w projekcie HRM
 • Strategie zarządzania ryzykiem HRM
 • Zarządzanie zmianą i jej dokumentowanie – dobre praktyki i lessons learned

  Czas trwania: 2 dni

 

 HR BIZNES PARTNER- COACHEM - moduł VI

Mity, nieprawdy i półprawdy o coachingu – istota i rola coachingowego wsparcia
 • Mity i obiegowe opinie na temat coachingu
 • Coaching – na czym polega oraz  typy i rodzaje coachingu
 • Dlaczego coaching działa – coaching oparty na dowodach oraz rzetelna psychologia w coachingu
 • Badania na temat efektywności coachingu
 Przywództwo sytuacyjne a coachingowe wsparcie HRBP
 • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego
 • Etapy rozwoju pracownika a formy i narzędzia wsparcia
 • Rodzaje zachowań: instruujące i wspierające oraz coachingowe i delegujące
 • Różnice pomiędzy coachingiem a instruktarzem, informacją zwrotną i treningiem
Coachingowe zarządzanie rozwojem
 • Podstawowe zasady prowadzenia procesu i sesji coachingowej 
 • W jaki sposób HRBP może stać się coachem w oczach pracownika?
 • Planowanie etapów procesu coachingu
 • Budowanie kultury coachingowej w organizacji – dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy
Przekonanie pracowników do wejścia w relacje coachingową:
 • Różnice pomiędzy coachingiem a mentoringiem i kontrolą
 • Tworzenie partnerstwa – czyli kontraktu coachingowego
 • Jak przekonać nieprzekonanych pracowników do pracy coachingowej – metoda 5 kroków
Podstawowe umiejętności, modele oraz techniki coachingowe 
 • Zadawanie pytań, słuchanie, parafrazowanie i odzwierciedlanie
 • Model GROW – kluczowy model prowadzenia coachingu
 • Cykl Kolba – jak narzędzie do prowadzenia coachingu przez HRBP
 • Model GOLD i coachingowa SPiNKA
 Zaawansowane narzędzia coachingowe oraz postawy i etyka HRBP w roli coacha 
 • Coaching przekonań oraz wykorzystanie rekwizytów w coachingu
 • Praca na postawach pracowników za pomocą coachingu
 • Kluczowe postawy i etyka HRBP w roli coacha – ciekawość, zaufanie, słuchanie między wierszami

  Czas trwania: 2 dni