Warunki udziału w szkoleniu

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia i odesłania go do nas.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają Państwo pisemne zaproszenie wraz z dokładnym miejscem szkolenia oraz ze szczegółowym planem zajęć.

Służymy również pomocą przy rezerwacji miejsc hotelowych (noclegi dodatkowo płatne).

Warunki zgłoszenia:

 1. Organizatorem szkolenia jest firma Mach & Partner Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie przy ul. Zielonej 10/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000160121, posługującej się numerem NIP 527-17-17-132, zwanej dalej Zleceniobiorcą 
 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Zleceniobiorcę, wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną lub faksem. 
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków uczestnictwa oraz jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą.
 4. Na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Zleceniobiorca prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, pisemne zaproszenie wraz z podaniem dokładnego miejsca szkolenia oraz ze szczegółowym planem zajęć.
 5. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
 6. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto nr 68 1240 1109 1111 0010 0416 2372 Bank Pekao S.A. VII Oddział w Warszawie po otrzymaniu faktury VAT.
 7. Faktura VAT zostanie wystawiona najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem, z terminem płatności w dniu szkolenia i przesłana pocztą na adres wskazany w Formularzu zgłoszenia.
 8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników lub z innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy. 
  W przypadku, gdy opłata za szkolenie została uiszczona przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu 100% kosztów.
 9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany trenera prowadzącego, gwarantując tym samym przyjęte w Mach & Partner Consulting standardy. 
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 14 dni lub więcej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych opłat, pod warunkiem poinformowania Zleceniobiorcy.
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 13 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Zleceniodawca pokrywa 50% ceny szkolenia. 
 12. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Zleceniodawca pokrywa 100% ceny szkolenia.